ועדת תנועה ובטיחות היא ועדה שהחלטותיה מקצועיות בעיקרן ומשתתפים בדיוניה, כמעט בקביעות, גורמים מקצועיים. אין לועדה סמכויות ביצוע והחלטותיה טעונות אישור מליאת המועצה או רשות התמרור בהתאם לנושא ההחלטה.
על פי הניסיון יוזמות הועדה אכן מתקבלות ומתממשות בדרך כלל. דוגמא לנושאים בהן מעורבת הועדה: ייזום שיפורים בהסדרי, התנועה, קביעת תמרורים, מיקום תחנות אוטובוס שיפורים במערכת הכבישים, התחבורה והחנייה, מאבק בתאונות דרכים ועוד.
 

חברי הועדה
מס' שם
1 יצחק ימיני – יו"ר
2 נפתלי שראל
3 עמי אחיאל
4 יגאל און
5 גדי מידן
6 רחל אריכא
7 שלמה קייפור
8 יהל שגב