המועצה המקומית פרדסיה מזמינה בזאת ספקים וקבלנים להירשם בספר הקבלנים והספקים הרשאים להשתתף במכרזי  זוטא שמפרסמת המועצה מעת לעת לפי צרכיה.

קבלן או ספק המבקש לצרפו לספר הקבלנים,  יגיש בקשתו על מסמכי הבקשה ואליו יצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בבקשה.

את הבקשות יש להעביר בדוא"ל gila@pardesia.muni.il  בציון "רישום ברשימת הקבלנים/ספקים", עד ליום 1.5.2018.

את מסמכי הבקשה ניתן להוריד מהקישור הבא: . הודעה על רישום בספר הקבלנים והספקים -לאתר.pdf