לצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2023.

חתימת ראש המועצה