הועדה דנה בערר על תשובות מנהל הארנונה להשגות המוגשות לו בנושאי הארנונה, הועדה מוסמכת לקבל או לדחות ערר כולו או  חלקו על סמך הטענות המוצגות בפניה, אולם אין היא מוסמכת לדון או להחליט בטענה שמעשה המועצה בהטלת הארנונה או  בקביעת סכומה היה נגוע באי חוקיות. על החלטות ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בבית משפט המחוזי שפסיקתו סופית.

בועדת הערר בפרדסיה מכהנים שני רואי חשבון ועורך דין.

 

חברי הועדה:
מס' שם פרטי שם משפחה תפקיד
1 מירית דובר יושבת ראש
2 מיכל אורן-יוספברג חברה
3 עידית פרימס חברה