מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי טיפול בפסולת נייר למיחזור בפרדסיה - מסמך הבהרות מס' 1 כללי חיצוני 04/05/2021 11/05/2021
מכרז פומבי מספר 3/21 למתן שירותי פיקוח גינון ומערכות השקיה בתחום המועצה המקומית פרדסיה כללי פומבי 26/04/2021 11/05/2021
מכרז פומבי מספר 4/21 - ביצוע עבודות סימוני כבישים בפרדסיה כללי פומבי 25/04/2021 11/05/2021
בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי טיפול בפסולת נייר למיחזור בפרדסיה כללי חיצוני 25/04/2021 11/05/2021

דרושים

אין דרושים להצגה


להורדת טופס למועמד למשרה לחץ כאן

לעיון בתכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2021 לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן.

להודעות על התקשרויות

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים